54.131 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2016

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 06 tháng đầu năm 2016 là 54.131 lao động (19.792 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 29.292 lao động (10.210 lao động nữ), Nhật Bản: 15.662 lao động (7.137 lao động nữ), Hàn Quốc: 4.040 lao động (289 lao động nữ), Malaysia: 1.624 lao động (875 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 1.749 lao động (1.129 lao động nữ), Macao: 161 lao động (128 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy, trong 06 tháng đầu năm 2016, số lượng người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 54.131 lao động, đạt 54.13% kế hoạch năm 2016 và bằng 96.36% so với cùng kỳ năm ngoái. Người lao động chủ yếu đi làm việc tại các thị trường: Đài Loan (54.11%), Nhật Bản (28.93%), Hàn Quốc (7.46%), Malaysia (3%), Ả rập Xê út (3,23%) và một số thị trường khác (3.27%).