THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN (tư pháp)

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY XÁC NHẬN KHÔNG CÓ TIỀN ÁN

(Dành cho người lao động đi làm việc tại Đài Loan)

 

I. Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận:

01 bộ hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án (mẫu 1a), nếu ủy quyền (mẫu 1b).

2. Giấy chứng minh nhân dân (bản chính).

3. Sổ hộ khẩu (bản chính, nếu có).

4. Nếu xin cấp lại Giấy xác nhận không có tiền án (do quá hạn) phải kèm theo Giấy xác nhận không có tiền án đã cấp lần trước.

II. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

Phòng hồ sơ nghiệp vụ- Công An thành phố/Công an tỉnh, thành phố (trực thuộc tỉnh) nơi người lao động cư trú hoặc Cục Hồ sơ Cảnh sát - Bộ Công an.

III. Lệ phí (nếu có): Mức thu lệ phí cấp Giấy xác nhận không có tiền án 50.000 đồng.

IV. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ yêu cầu tra cứu (gồm cả ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ), cơ quan Hồ sơ phải hoàn thành việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho công dân.

Trường hợp cần thiết, phức tạp và các yêu cầu thuộc diện phải tra cứu qua tàng thư của Bộ hoặc địa phương khác thì thời hạn là 10 ngày.

V. Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

Công văn số 68/CP-VX ngày 17/10/2000 của Chính phủ về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan.

Công văn số 1760/2000/BCA(C11) ngày 25/10/2000 của Bộ Công an hướng dẫn về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan.