Tăng lương cơ bản tại Đài Loan

THÔNG BÁO TĂNG LƯƠNG CƠ BẢN

Ngày 8/9/2016, Hội đồng tiền lương của Đài Loan họp lần thứ 31 và đã thống nhất điều chỉnh mức lương cơ bản đối với người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Lao động cơ bản. Theo đó, thời gian và mức điều chỉnh như sau:

- Kể từ ngày 1/1/2017, đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo tháng thì mức lương cơ bản theo tháng được điều chỉnh tăng từ 20.008 Đài tệ/tháng lên 21.009 Đài tệ/tháng (tương đương khoảng 667 USD/tháng), biên độ tăng là 5% (tăng 1001 Đài tệ/tháng so với mức lương cơ bản hiện nay).

- Đối với hợp đồng lao động ký kết mà tiền lương cơ bản của người lao động được hưởng theo giờ được điều chỉnh theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 kể từ ngày 1/10/2016 mức lương cơ bản theo giờ là 126 Đài tệ/01giờ làm việc (tăng 6 Đài tệ/giờ so với mức lương cơ bản hiện nay); giai đoạn 2 kể từ ngày 1/1/2017, mức lương cơ bản theo giờ được điều chỉnh tăng từ 126 Đài tệ/giờ lên 133 Đài tệ/giờ, biên độ tăng cả 2 giai đoạn là 10% (tổng mức tăng cả 2 giai đoạn là 13 Đài tệ).